III Concurso Fotográfico José Gea en L'Horta Sant Marcel·lí

En L’Horta Sant Marcel·lí se celebra el concurso Fotográfico «José Gea»

Caràtula Bases Jose Gea-1

Bases del Concurs (Valencià)

CONCURS FOTOGRÀFIC JOSÉ GEA III Edició

1. Participants
Podran presentar-se a aquest concurs totes les persones vulguin participar, sempre que els seus treballs s’ajustin a aquestes bases.

2. Temàtica
Retrat amb llum natural. Les fotografies només podran estar il·luminades pel sol. No és vàlid l’ús de llum artificial.

3. Valoració de les imatges
El jurat serà l’encarregat de valorar la creativitat, l’originalitat, la qualitat, els criteris estètics i, sobretot, la naturalitat en el retrat.

4. Característiques del Concurs
Les fotografies es podran presentar en color i en blanc i negre. Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies (és indiferent que siga una sèrie) i el seu contingut estarà relacionat amb el tema del concurs.

5. Característiques de les fotografies
Les imatges han de ser necessàriament originals, inèdites i no poden haver estat seleccionades en qualsevol altre concurs o certamen.
La mida de les fotografies serà, com a màxim, de 18×24 cm. muntades sobre cartolina o cartró-ploma blanc o negre 25×30 cm.

6. Forma de presentació
A la banda de baix de la cartolina o cartró que emmarcarà la fotografia, es farà constar el títol de l’obra i un lema que serà comú per a totes les obres presentades pel concursant.
En un sobre a part, tancat i en el qual figurarà només el lema que figura en les fotografies, inclourà en el seu interior les dades:
• Títol de les obres presentades
• Lema (una altra vegada).
• Nom i cognoms de l’autor.
• D.N.I.
• Telèfon i / o mòbil.
• Correu electrònic.

7. Lloc i moments de presentació de les fotografies
Les fotografies es podran lliurar en l’Estudi Fotogràfic de Toni Maicas (C / Músic Cabanilles, 25) en el seu horari comercial, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h. i de 17.00 a 20.00 h., del 15 d’octubre al 19 de novembre (ambdós inclosos) de 2012. Tel 96.377 33 37.
Les fotografies que es presentin a concurs s’exposaran a la seu de la Unió Musical l’Horta (C / Músic Cabanilles, 48, baix). L’acte inaugural d’aquesta exposició tindrà lloc a les 21.00 h. del 23 de novembre de 2012 a l’esmentada seu.
8. Jurat i veredicte
Estarà compost per persones competents en la tècnica fotogràfica i la composició artística.
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà en un acte que se celebrarà a la Seu social de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí (C /. Músic Cabanilles, 48, baix) el divendres 30 de novembre de 2012, acte que començarà a les 21.00 hores.

9. Premi
El premi és de 100 €, diploma i trofeu a la millor fotografia. El jurat podrà atorgar fins a tres diplomes amb menció d’honor a aquelles obres que per la seva qualitat ho mereixen.
La Unió Musical l’Horta es reserva el dret d’utilitzar-les posteriorment amb la finalitat que estime convenient, sempre citant el nom de l’autor i atenint-se, tot cas al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

Patrocinen:
Modes Joan Pardo C / Arquebisbe Olaechea, 26 – Tel 96.377 25 68
Clínica Dental Sant Marcel·lí C / Sant Marcel·lí, 11, baix – Tel 96.358 02 90
Mordiskitos (Botiga de i per a animals) C / Sant Marcel·lí, 9, baix esq – Tel 96.378 26 36
Cafeteria Aire C/ Sant Marcel·lí, 15 Tel 607 155 869
Òptica Hernández C / Sant Marcel·lí, 23 – Tel 96.378 31 27
Administració de Finques José Luis Rodrigo C / Sant Marcel·lí, 1, 3ª – Tel 96.357 00 07

10. Observacions
L’organització tindrà un estricte cura en la manipulació de les fotografies rebudes, però declina qualsevol responsabilitat per pèrdua, ruptures, robatoris o danys soferts tant en l’enviament com en el concurs i en l’exposició.
Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers sobre les fotografies presentades, fent-se responsable de qualsevol reclamació que pogués sorgir per suposats drets d’imatge o qualsevol altre dret al·legat per tercers.
Totes aquelles fotografies que no compleixen algun dels requisits establerts en aquestes bases quedaran desqualificades.
Per retirar els treballs no premiats hauran de reclamar per correu electrònic dins dels 30 dies següents a la decisió del jurat a la següent adreça: umh@movistar.es. Passat aquest termini, la Unió Musical l’Horta podrà destruir-los.
La mera participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases reguladores d’aquest.Bases para el Concurso (Castellano)

CONCURSO FOTOGRÁFICO JOSÉ GEA III Edición

1. Participantes
Podrán presentarse a este concurso cuantas personas quieran participar, siempre que sus trabajos se ajusten a estas bases.

2. Temática
Retrato con luz natural. Las fotografías sólo podrán estar iluminadas por el sol. No es válido el uso de luz artificial.
3. Valoración de las imágenes
El jurado será el encargado de valorar la creatividad, la originalidad, la calidad, los criterios estéticos y, sobre todo, la naturalidad en el retrato.
4. Características del Concurso
Las fotografías se podrán presentar en color y en blanco y negro. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías (es indiferente que sea una serie) y su contenido estará relacionado con el tema del concurso.
5. Características de las fotografías
Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas y no pueden haber sido seleccionadas en cualquier otro concurso o certamen.
El tamaño de las fotografías será, como máximo, de 18×24 cms. montadas sobre cartulina o cartón-pluma blanco o negro 25×30 cms.

6. Forma de presentación
En el lado de abajo de la cartulina o cartón que enmarcará la fotografía, se hará constar el título de la obra y un lema que será común para todas las obras presentadas por el concursante.
En un sobre aparte, cerrado y en el que figurará sólo el lema que figura en las fotografías, incluirá en su interior los siguientes datos:
• Título de las obras presentadas
• Lema (otra vez).
• Nombre y apellidos del autor.
• D.N.I.
• Teléfono y / o móvil.
• E-mail.

7. Lugar y momentos de presentación de las fotografías

Las fotografías se podrán entregar en el Estudio Fotográfico de Toni Maicas (C/ Músico Cabanilles, 25) en su horario comercial, de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h., del 15 de octubre al 19 de noviembre (ambos inclusive) de 2012. Tel. 96 377 33 37.

Las fotografías que se presenten a concurso se expondrán en la sede de la Unió Musical l’Horta (C/ Músico Cabanilles, 48, bajo). El acto inaugural de dicha exposición tendrá lugar a las 21.00 h. del viernes 23 de noviembre de 2012 en la mencionada sede.

8. Jurado y fallo
Estará compuesto por personas competentes en la técnica fotográfica y la composición artística.
El fallo del jurado será inapelable y se hará en un acto que se celebrará en la Sede social de la Unión Musical L’Horta de Sant Marcel • lí (C /. Músico Cabanilles, 48, bajo) el viernes 30 de noviembre de 2012, acto que comenzará a las 21.00 horas.

9. Premio
El premio es de 100 €, diploma y trofeo a la mejor fotografía. El jurado podrá otorgar hasta tres diplomas con mención de honor a aquellas obras que por su calidad lo merezcan.
La Unión Musical l’Horta se reserva el derecho de utilizarlas posteriormente con la finalidad que estime conveniente, siempre citando el nombre del autor y ateniéndose, en todo caso a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Patrocinan:

Modas Juan Pardo C/ Arquebisbe Olaechea, 26  – Tel. 96 377 25 68

Clínica Dental San Marcelino C/ San Marcel·lí, 11, bajo – Tel. 96 358 02 90

Mordiskitos (Tienda de y para animales) C/ Sant Marcel·lí, 9, bajo izq – Tel. 96 378 26 36

Cafetería Aire C/ Sant Marcel·lí, 15 Tel 607 155 869

Óptica Hernández C/Sant Marcel·lí, 23 – Tel. 96 378 31 27

Administració de Finques José Luis Rodrigo C/San Marcel·lí, 1, 3ª – Tel. 96 357 00 07
10. Observaciones
La organización tendrá un estricto cuidado en la manipulación de las fotografías recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos tanto en el envío como en el concurso y en la exposición.
Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros sobre las fotografías presentadas, haciéndose responsable de cualquier reclamación que pudiera surgir por supuestos derechos de imagen o cualquier otro derecho alegado por terceros.
Todas aquellas fotografías que no cumplen alguno de los requisitos establecidos en estas bases quedarán descalificadas.
Para retirar los trabajos no premiados deberán reclamarlos por correo electrónico dentro de los 30 días siguientes al fallo del jurado a la siguiente dirección: umh@movistar.es . Pasado este plazo, la Unión Musical L’Horta podrá destruirlos.

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio